Slovníček pojmů z oblasti animací

Alfa kanál
Speciální informace definující průhlednost obrazu. Může jít o součást samotné bitmapy nebo o samostatný soubor. Průhlednost je definována pomocí odstínů šedé, bílá barva definuje neprůhlednost a černá stoprocentní průhlednost. V některých případech lze také mluvit o „masce“.
Blue-screening
Blue-screening je technika, která se používá především ve filmu ke vkládání části jednoho obrazu do druhého. Postava či předmět, který má být vložen do jiné scény, se umístí před modré pozadí. Modrá se používá nejčastěji, protože je nejméně častou barvou na lidském těle. Je natočena videosekvence. Potom je vložena do jiné videosekvence tak, že všechna místa, kde se modrá vyskytuje, jsou brána jako průhledná. Do nich se zobrazuje sekvence číslo dvě. Výsledkem je meteorolog procházející se po mapě.
Caustic
Speciální algoritmus pro zobrazování světelných artefaktů, které vznikají při průchodu nebo odrazu světla od průhledných objektů (sklenice vody, mořské dno, stěny plaveckého bazénu).
Cartoon
Počítačová animace kresleného vzhledu. 3D modely mohou být vygenerovány nejen jako realistická animace, ale může jim být přiřazen vzhled ručně kreslených postaviček vyplněných barvou včetně obrysové kontury. 3D modely mohou být používány i k simulaci loutkového děje, dnešní 3D vizualizační a animační nástroje, přestože nejsou přímo na tvorbu Cartoon zaměřeny, již obsahují velmi sofistikované nástroje na jejich tvorbu.
DOF (Depth Of Field)
Termín lze přeložit jako hloubka ostrosti a je znám zejména z klasické fotografie, kdy je objektiv zaměřen na určitý objekt a podle hodnoty clony jsou okolní předměty více či méně rozmazány. Počítačové vizualizace, které simulují tento efekt, pak vypadají velmi reálně.
Inverzni kinematika
Speciální metoda vazeb mezi jednotlivým prvky modelového celku. Inverzní kinematika definuje, jak se chovají objekty v závislosti na chování jiných objektů. Ideální příklad je jakýkoliv mechanický stroj – při otočení ozubeného kola se roztočí celé soukolí, pohyb je přenesen na rameno, které se zvedne a s ním i břemeno, které rameno drží. Animace takového stroje je pak mnohem jednodušší.
Keyframe
Klíčový rámeček animace, který definuje výchozí a výsledný stav animovaného objektu. Programy pak počítají průběh animace mezi oběma klíčovými rámečky.
Mapování
Způsobu, kterým jsou textury přiřazovány 3D modelům se říká mapování. Je to vlastně metoda, kterou je materiál „nabalen“ na objekt tak, že se stává jeho nedílnou součástí a může být deformován nebo transformován společně s objektem.
Motion blur
Při příliš dlouhé expozici snímku anebo příliš rychlém pohybu snímaného objektu dochází k rozostření obrazu. Stejně i v lidském oku vzniká podobný efekt, který však běžně nevnímáme. Nedostatečně rychlá adaptace vnímání (resp. expozice při fotografování) na rychlé změny polohy jiného objektu je nedílným prvkem, který přibližuje počítačem generovanou animaci skutečnosti.
Motion Capture
Speciální zařízení sloužící k zachycení pohybu, který je převeden do digitálních dat. Data jsou v počítačovém programu přiřazena 3D modelu postavy, která se tak může v počítačové animaci pohybovat velmi realisticky. Metoda slouží k animování složitých pohybů, které by se jinak vytvářeli velmi složitě a zdlouhavě. Velkou výhodou Motion Capture je možnost nasnímané pohyby ukládat do databází, kombinovat a přiřazovat mnoha dalším modelům bez závislosti na původním herci.
Partical system
Částicové systémy slouží ve 3D prostoru k mnoha věcem. Obecně ale definují shluky malých částic, které se podobně chovají a mají podobné vlastnosti. Jako příklad částicového systému lze uvést hejno ptáků, roj včel, cigaretový kouř, tekoucí vodu nebo dav lidí. Chování jednotlivých částic v systému může být definováno složitými pravidly, ovlivněno dynamikou, jejich životnost může být omezena, nebo se částice při zániku mohou přeměňovat v jiné částice. Příkladů je nespočet, každopádně každý 3D částicový systém je velmi náročný na výpočet.
Pixel
Pixel je bod na obrazovce, který je jednoznačně určen svou polohou a RGB barvou. Z pixelů se skládá celý obraz.
Počítačová animace
Sled obrazů zobrazených rychle za sebou dává vzniknout počítačové animaci. Díky tomu lze zobrazit různé reálné i nereálné děje, průlety, oblety nebo přelety nad objekty či scénami. Počítačová animace může vypadat jako kreslený film, ale také jako reálně natočené video. Je možné ji kombinovat se skutečnými reálnými záběry, a to nejen pomocí střihu, ale počítačová animace může reálné záběry i doplňovat
Postpodukce
Termín označující celý soubor dějů při práci s digitální obrazem. Čistě počítačově generované obrazy bývají velmi často doupravovány, retušovány nebo kolorovány. Také mohou být doplňovány speciálními efekty, které se ve 3D těžko simulují (kouř, oheň, výbuchy, voda …) případně mohou být kombinovány s reálnými záběry. Všem těmto dodatečným úpravám se říká postprodukce.
Raytracing
Technika využívaná v trojrozměrné grafice k vytváření realisticky vypadajících scén prostřednictvím paprsků vstupujících do oka pozorovatele pod různými úhly. Dráha paprsku je počítána pozpátku, tedy od pozorovatele směrem do scény, dokud nenarazí na nějaký objekt, anebo nezmizí v nekonečnu. Optické vlastnosti paprsku – barva a jas paprsku – jsou během jeho cesty scénou ovlivňovány pozicí, barvou, odrazivostí, plastičností a texturou objektů, do kterých narazí.
Rendering
Výsledný výpočet, kdy počítač bere v potaz veškeré nastavení virtuální scény, okolního prostředí, všech 3D modelů, textur, osvětlení a pozic kamer. Jedná se o náročný výpočetní proces, při kterém vzniká výsledný obraz, vizualizace, se kterým je možno dále pracovat.
Renderfarma
Velmi často bývá rendering velmi zdlouhavý a náročný proces. Proto je možné ho rozdělit mezi několik počítačů najednou. Takové seskupení počítačů, které jsou určeny pouze k tomuto účelu, se říká renderfarma. Zatímco rendering animace by na jednom počítači trval měsíce nebo dokonce roky, jsou renderfarmy schopny poskytovat výsledky v řádů hodin a dnů, což má velký význam pro zpracování zakázky, opravy nebo předělávky.
Resolution
Rozlišení (resolution) udává počet pixelů na obrazovce.Rozlišení se udává jako počet pixelů na šířku krát počet pixelů na výšku (např. PAL 720×576).
Textura
Speciální „fotografie“ která definuje vzhled povrchu objektu. Lze vycházet i z klasických nebo digitálních fotografií, které se mohou upravit a přiřazovat 3D modelům. Textury definují vzhled povrchu také v jiných vlastnostech, než jen v základní – vizuální. Například definují nerovnost povrch, průhlednost, zrcadlení povrchu a podobně. Používají se i matematické textury, zejména i strukturálních povrchů, jako jsou různé opakující se vzory, nebo šumy.
2D a 3D tracking
Stabilizační metoda, díky které lze pomocí sledování určité části obrazu zjistit křivku pohybu celého obrazu. Složitými algoritmy je pak tato křivka využita k inverznímu pohybu celého pohybu, takže výsledný obraz je stabilizován. 3D tracking funguje podobně, používá se ovšem ke zjištění dráhy objektu, např. kamery a její rekonstrukci v počítačovém 3D prostoru. Díky tomu jsou pak počítačově generované animace snímány kamerou se shodnými parametry, jako reálně předtočené prostředí.
3D model
Trojrozměrný počítačový model je vlastně objektově a tvarově totožný model jako ve skutečnosti, ovšem pouze v digitální formě v paměti počítače. Jedná se tedy o speciální počítačová data. S takovýmto modelem jdou ovšem dělat jiné věci než s běžnými počítačovými daty. Model je například možné potáhnout texturou a vygenerovat z něj obraz nebo animaci.

 

Výhody 3D animace oproti točenému filmu (bez triků)

 1. Může zobrazit věci, které existují jen v naší fantazii (tancující kostlivec)
 2. Může zobrazit věci, které již neexistují – zanikly (loď potopená za války)
 3. Zobrazené děje nemusí respektovat přírodní zákony (létající a explodující bramborové lupínky)
 4. Příprava jednotlivé scény (instalace, kamera a její umístění – respektive pohyb, nasvícení) je snazší, rychlejší a scéna je lépe modifikovatelná (pohyb kamery z nadstřešního pohledu přímo do interiéru auta)
 5. Lépe se napravují chybné kroky a dělají korekce (rozbitá žárovka při rvačce pořád nasvěcující scénu)
 6. Může mnoho akcí, instalací a těžko představitelných scén za použití reálných fyzikálních parametrů levněji, rychleji a snáze simulovat pro představu zadavatele (simulace proudu tekutiny při protržení hráze, ideální nasvícení drahého exponátu ve výstavní síni)
 7. Ve 3D je snadné natočit scénu dvěma kamerami, aby vznikl při prohlížení se speciálními brýlemi prostorový efekt

 

 Nevýhody 3D animace oproti točenému filmu (bez triků)

 1. Realizace vyžaduje výjimečné know-how a technické vybavení a při amatérském přístupu může být výsledek žalostný a hluboce deficitní (natočit alespoň trochu zajímavý „spot“ dokáže dnes skoro každý)
 2. V technických možnostech animačního programu se můžeme utopit, stavíme-li ho nad ideu, která je základem kvalitní realizace (jako klienti snadno podlehneme kouzlu sami si něco dotvořit – je to tak snadné)

 

 Praktické fungování

 V reálném životě existují 3D animace, klasika i 2D animace pohromadě a kombinují se podle nejrůznějších kritérií.

 

 Co je podstatné před zadáním zakázky a v jejím průběhu

 1. Zde platí dvakrát měř, jednou řež bezvýhradně, je dobré prodiskutovat v týmu klient, produkční, obchodník, animátor možná úskalí, alternativní cesty a časové vyhodnocení efektů – to vše v kontextu s cenou
 2. Kvalitní projekt stojí na zkušenostech realizačního týmu a profesionálním přístupu ze strany zadavatele
 3. Výsledná cena animace absolutně nemusí být úměrná délce spotu
 4. Do animačního studia by měl přijít scénář / ideálně story-board schválený investorem (decision-makerem), tento člověk má být přizýván na dílčí schvalování
 5. V realizaci vstupují do hry kromě animátorů a produkčního často také konzultanti, kteří srovnávají modelované reálie se skutečností (u postaviček pomáhá s gesty a mimikou vystudovaný klasický animátor, u potopené lodi připomínkuje uniformy vojáků a kalibr děl vojenský historik, u jídla v roubence hodnotí gulášovou polévku s chlebem food-stylista)
 6. Nejlépe hodnocená 3D v reklamě jsou ta, která si nehrají na virtuální realitu – absolutní připodobnění se skutečnosti – ale jsou postavena spíše na vtipu a animovaný počítačový základ přiznávají
 7. V takovém případě je dobré si v úvodu udat styl, protože i sebelepší story-board lze animovat na 1000 a jeden způsob (aby to bylo tak jednoduché a barevné jako Teletubies, má to být propracované jako Walt Disney, má to být ve stylu Potkali se u Kolína)
 8. Pokud víte, že bude potřeba se rozhodovat v určité části variantně – průběh se může větvit – řekněte to animátorovi dopředu, ušetříte si peníze, protože ne všechny procesy jsou na 100 % vratné

 

 Argumenty pro animaci

 1. Vtipná a elegantní 3D animace poutá pohled více než co jiné
 2. Animace nemusí jít jen do televize, může běžet na večírku, na internetu, na veletrhu nebo na recepci společnosti
 3. Výhody oproti klasice jsou zmíněny výše
 4. Pokud je projekt dobře naplánován, realizační cena může být nižší a je zde možnost dodatečných změn bez extrémně zvýšených nákladů ve zcela opakovaně napodobitelné scéně (pokud potřebujeme přetočit spot v bouřce s jinou postavou, bouřka určitě znova nepřijde, virtuální bouře přijde vždycky)
 5. Protože vše je virtuální, není nutné řešit honoráře herců a vyjednávání o autorských právech se podstatně množstevně zúží

 

 Cenová, obchodní a strategická politika

 3D animace, augmented reality a VR jsou dnes velkým oborem, který v současné době přesahuje investiční možnosti i know-how nejen jednotlivců, ale i malých týmů. Je ale strategicky důležité, abychom měli dostatečný přehled a mohli v rámci reklamního fullservisu 3D efektivně kombinovat s dalšími technikami ve prospěch našich klientů. Cena za hodinu práce animátora kolísá od 3 do 6.000 korun, přičemž čas renderingu, kdy mašina pracuje na výpočtech bez zásahu člověka, se účtuje v nízkých sazbách.
Nicméně rendruje se většinou mimo pracovní dobu. Rendering může zabírat více času než animování. Zrychlit se věc dá zasláním dat pro výpočty do počítačové farmy. Podstatné zrychlení za úměrné peníze. Obecně platí jako všude v B2B businessu, že ceny jsou smluvní. Některé firmy poskytují za zvýhodněné ceny vytvoření dema – což je velmi zjednodušeně zrealizovaná animace pro představu klienta. Je nutné si uvědomit, že to je pomůcka vaší fantazii, podklad pro rozhodnutí, ale že je to prakticky nepoužitelné, třeba i z důvodu malého rozlišení.

Reference

Michal Bárta

Podívejte se na videokanál odborného garanta článku a našeho animátora